E-powiat

Projekt
„e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych
w powiecie chełmskim”

Wartość projektu: 8 241 612,14 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 6 995 933,60 zł

Beneficjent: Powiat Chełmski

Opis projektu:

Powiat chełmski w latach 2008-2011 realizuje projekt pn. „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” w ramach Działania 4.1. Społeczeństwo Informacyjne RPO WL na lata 2007-2013.

Partnerami Projektu są gminy z terenu powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź oraz miasto Rejowiec Fabryczny.

Projekt zakłada wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, utworzenie portalu e-Urząd, w ramach którego zostaną uruchomione urządzenia teleinformatyczne oraz elektroniczna skrzynka podawcza.

Realizacja Projektu ma na celu:

– wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu
   terytorialnego,
– dostosowanie urzędów do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług
   drogą elektroniczną,

– usprawnienie funkcjonowania administracji oraz podniesienie jakości usług interesantów.