Informacje o Gminie

 

Położenie

Gmina Wojsławice leży we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, w subregionie zwanym Działy Grabowieckie. Od północy graniczy z gminami Leśniowice i Żmudź, od zachodu z gminą Kraśniczyn, od wschodu z gminą Białopole, a od południa z gminami Grabowiec i Uchanie. Powierzchnia gminy wynosi 110 km2. W gminie Wojsławice na dzień 14 sierpnia 2015 r. mieszkało 3978 osób. Ludność zamieszkuje 23 miejscowości, w których utworzono 26 sołectw. Siedziba gminy – Wojsławice jest dawnym miasteczkiem. Prawa miejskie otrzymała w 1440 r. straciła w wieku XIX. Pełni obecnie dla mieszkańców gminy funkcję ośrodka administracyjnego, handlowo – usługowego oraz kulturalnego.

Podstawę systemu komunikacyjnego gminy tworzą drogi o dużym znaczeniu: Chełm – Wojsławice – Grobowiec – Zamość oraz Lublin – Krasnystaw – Wojsławice – Hrubieszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie, daje to duże możliwości otwarcia gminy praktycznie we wszystkich kierunkach: północnym do Chełma – 27 km, zachodnim do Krasnegostawu – 34 km i Lublina – 86 km, wschodnim do Hrubieszowa – 35 km oraz południowym do Grabowca – 16 km oraz Zamościa – 34 km.

Środowisko naturalne

Większe skupiska leśne położone są w północnej części gminy, w rejonie prawie już wymarłej wsi Zarowie. Zachowały się w nich fragmenty naturalnych drzewostanów bukowych. Lasy sosnowe i mieszane rosną w okolicach wsi Huta i Nowy Majdan. Na terenach tych występuje niezwykle wiele cennych gatunków flory i fauny, objętych ochroną prawną ( jest to między innymi: wisienka stepowa, cybulica syberyjska, suseł perełkowy, wydra, bóbr itp.). Piękne krajobrazy i swoisty mikroklimat gminy zachęcają do uprawiania turystyki.

Rzeźba terenu

Krajobraz okolicznych terenów charakteryzuje się dużym urzeźbieniem, licznymi wąwozami i suchymi dolinami. Wojsławickie wąwozy osiągają długość do 2 km, przy głębokości od kilku do kilkunastu metrów. Miejscowa ludność nazywa je „debrami”.

„Debry” te z uwagi na bardzo liczne boczne odgałęzienia stanowią niepowtarzalny – można by rzec baśniowy krajobraz. W ukształtowaniu terenu gminy możemy wyodrębnić trzy zasadnicze części biegnące równolegle do siebie w kierunku wschód – zachód. Część środkową położoną na wysokości około 200 – 230 m n.p.m. stanowi dolina rzeki Wojsławki, która w swym górnym biegu łączy się z lewym dopływem noszącym nazwę Barbarka. W widłach tych strumyków, na lekkim wzniesieniu leżą Wojsławice. Od strony południowej dolina Wojsławki przechodzi w pasmo wzniesień, które stanowią główny masyw Działów Grabowieckich i wznosi się na wysokość powyżej 300 m n.p.m. teren podnosi się falami. Między grzbietami sąsiednich fal spotyka się znaczne obniżenia w kształcie niecek. Masyw zbudowany jest na pokładzie kredowym zwanym opoką, który pokrywa warstwa lessu. Jest to obszar o małej gęstości sieci rzecznej.

Zbiorniki wodne i rzeki

Niewiele jest źródeł, najciekawsze z nich znajdują się w okolicach Starego i Nowego Majdanu. Swego rodzaju ewenementem jest ciek wodny o nazwie „Ponik”, który tworzą wody wypływające ze źródeł położonych na południowym skraju wsi Rozięcin. Ciek ten po przepłynięciu przez wieś znika z powierzchni ziemi na północnym jej skraju. Przez gminę przepływa rzeka Wojsławka i Wełnianka.

Mieszkańcy

Gmina Wojsławice liczy obecnie 3978 mieszkańców. W rozbiciu na poszczególne miejscowości liczba ta rozkłada się następująco.

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

w gminie Wojsławice działa jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który świadczy podstawowe usługi medyczne. Usługi specjalistyczne dostępne są w Chełmie, gdzie znajduje się jedyny w powiecie szpital.

W gminie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wojsławicach. Ośrodek jest organizatorem i wykonawcą zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej. Zakres zadań realizowanych przez Ośrodek określa ustawa o pomocy społecznej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: analizowanie stanu pomocy społecznej oraz potrzeb w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej, koordynacja zadań z zakresu pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, podejmowanie innych działań wielokierunkowych w zakresie poradnictwa, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych podopiecznych, inspirowanie działalności instytucji, organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych oraz współdziałanie z nimi w sprawach rozwoju różnych form z zakresu pomocy społecznej. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej znajdujący się w Wojsławicach. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Edukacja

W gminie działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsławicach-Kolonii.

W powiecie chełmskim działa Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (oddział zamiejscowy) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Kultura

W Wojsławicach działa Gminna Biblioteka Publiczna, która mieści się w budynku synagogi. Życie kulturalne gminy skupia się przy Gminnym Centrum Kultury.

Niezwykłym wydarzeniem kulturalnym są Dni Jakuba Wędrowycza. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2006 r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy oraz turystów z kraju i zagranicy.