Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W Zespole Szkół Publicznych w Wojsławiacch – Kolonii  realizowany jest projekt systemowy pt;” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice” współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  kompetencji  w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych   świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Dzięki funduszom z projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wojsławice” uczniowie będą mogli uczęszczać na  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  takie jak:

 – zajęcia matematyczne

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia z czytania i pisania

– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

– zajęcia artystyczne.