Energia słońca

 

Odnawialne źródła energii

Świadome gospodarowanie zasobami to podstawowe założenie życia proekologicznego, w którym nadrzędną rolę przypisuje się racjonalizacji i poszanowaniu natury. Inwestycją w przyszłość jest wybór odnawialnych źródeł energii. Do grupy tej należą wszelkie zasoby, które odnawiają się w krótkim czasie, a ich eksploatacja nie powoduje długotrwałego deficytu. Źródła odnawialne to siła wiatru, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, energia z wnętrza Ziemi (geotermalna), energia pozyskiwana z biomasy oraz z biogazu wysypiskowego.

OZE – fakty

  • Odnawialne źródła energii (OZE) zaspokajają ok 8,5% zapotrzebowania świata na energię.
  • Aż 75% OZE stanowi energia grawitacyjna wody (elektrownie wodne).
  • W Polsce odnawialne źródła energii wykorzystywane są na około 4% zapotrzenowania na energię, a największy odsetek stanowią biomasa (2%), wiatr (1,1%) i hydroenergetyka (0,5%).

Na światowych rynkach obserwuje się tendencję wzrostu zainteresowania wykorzystania mocy Słońca w procesie wytwarzania energii. Szacuje się, że w najbliższych latach energetyka słoneczna może zacząć przodować w światowych zasobach energetycznych pozyskanych z OZE. Stałe i znaczące zainteresowanie energetyką solarną spowodowane jest między innymi dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw oraz prostym montażem i bezinwazyjnym użytkowaniem układów pozyskujących energię ze Słońca. Słońce jest też najobfitszym źródłem energii. Rozwój technologii dał początek popularyzacji ingerowania OZE w gospodarkę energetyczną, a także znacząco obniżył ceny infrastruktury koniecznej do pozyskiwania i przetwarzania OZE.

fot.: Junkers – schemat instalacji solarnej – wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym

Oprócz niekwestiowanych zalet odnawialnych źródeł energii związanych z oszczędnym gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi Ziemi pojawia się również wiele kontrowersji. Przede wszytkim w wątpliwość poddawana jest ingerencja w środowisko i oddziaływanie na organizmy żywe urządzeń instalowanych w celu wykorzystania OZE, np. elektrownie wiatrowe. Problematyczna może być również niestabilność produkowanej energii.

Energia odnawialna w Polsce

Energia odnawialna nazywana czasem również zieloną energią ujęta jest również w polskim prawodawstwie. Dokumentem traktującym o odnawialnych źródłach energii w naszym kraju jest Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187) z późniejszymi nowelizacjami.

Powyższe rozporządzenie nakłada obowiązek stałego wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE. Wielkości te zostały określone w zakresie od 2,65% w 2003 roku do 10,4% (pierwotne założenia to 9%) w 2010 roku.

Ustawa o OZE

Konieczność dywersyfikacji źródeł energii wynika również z dyrektyw UE, którym Polska podlega. W związku z tym ruszyły prace dążące do powołania ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Źródła energii odnawialnej

Energia słoneczna

  • Kolektor słoneczny

Kolektory słoneczne służą do przetwarzania energii słonecznej do celów podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania domu.

Kolektory ROTH

fot.: Roth – kolektory słoneczne Heliostar. Urządzenia solarne firmy Roth tworzą kompleksowe i wydajne systemy. W zależności od rozmieszczenia są w stanie pokryć prawie 70 % średniego rocznego zapotrzebowania domku jednorodzinnego na energię potrzebnę do przygotowania ciepłej wody użytkowej. System solarny w połączeniu z systemem ogrzewania podłogowego Roth, pozwala doskonale wykorzystać zgromadzoną w celu wspomagania ogrzewania, energię słoneczną

fot.: Hewalex – instalacja solarna na domu jednorodzinnym oraz na bloku mieszkalnym. Instalacja solarna składająca się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza umieszczonego wewnątrz budynku i zespołu pompowo-sterowniczego umieszczonego obok podgrzewacza zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w podgrzewaczu

Czytaj więcej