PROW 2014-2020 Rewitalizacja placu Kościuszki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach” mająca na celu wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Wojsławice poprzez modernizację obiektu infrastruktury rekreacyjnej jakim jest plac przy pomniku Tadeusza Kościuszki położony w centrum Wojsławic współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji rozbudowany i zmodernizowany zostanie jeden obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność turystyczna miejscowości Wojsławice, a turyści uzyskają lepszy dostęp do lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.