Przebudowa drogi gminnej 105026L Witoldów – Stary Majdan – Trościanka od km 0+030 do km 2+000

Gmina Wojsławice w ramach

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

realizuje  zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 105026L Witoldów – Stary Majdan – Trościanka od km 0+030 do km 2+000”,

którego wartość wynosi 764 363,44 zł,

kwota dofinasowania z budżetu państwa wynosi 382 181,00 zł.

 

Zakres robót w ramach zadania obejmuje:

  • przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 1970 m, polegający na wyrównaniu i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, poprzez położenie warstw: wyrównawczej i ścieralnej, z masy mineralno-bitumicznej grysowej, na istniejącej  warstwie asfaltu,
  • przebudowę 28 zjazdów o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie z niesortu kamiennego,
  • utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 2×0,75 m na odcinku 1595m,
  • budowę cieku z elementów prefabrykowanych betonowych o szer. 0,6 m  po obydwu stronach jezdni na długości 375m,
  • uzupełnienie poboczy nieutwardzonych o szer. 0,25 m po obydwu stronach jezdni, na całej długości drogi tj. 1970 m.
  • przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 115613L z drogą gminną nr 105026L w km 0+ 884,
  • budowę  peronów  dla przystanku autobusowego w km 1+180 (po lewej stronie drogi) i w km 1+329 (po prawej stronie drogi),
  • budowę chodnika po prawej stronie drogi od  km 1+338 do km 1+374 i po lewej stronie drogi od km 1+370 do km 1+430,
  • wyznaczenie przejścia dla pieszych w km 1+372, które zostanie oświetlone z istniejącego oświetlenia ulicznego – słupa energetycznego przylegającego przy jezdni;- oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji;
  • oczyszczanie rowów i profilowanie skarp o dł. 2400 mb;