Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojsławice

 

Dnia 19 listopada 2018 r. Gmina Wojsławice podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach:
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wojsławice”.

 

Celem głównym projektu jest skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz wszechstronniejsze wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Wojsławice dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora usług publicznych i edukacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej połączona z wykorzystaniem OZE

 

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Wojsławice,

 2. ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu pozyskania energii,

 3. wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

 4. ograniczenie rocznych wydatków w termomodernizowanym budynku publicznym o około 130 tyś. zł/rok,

 5. ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

 6. zmniejszenie niskiej emisji – redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

 7. wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła,

 8. zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania,

 9. ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;

 10. wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat chełmski,

 11. wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;

 12. podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Wojsławice;

 13. poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej;

 14. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony p.poż w gminie Wojsławice.


W ramach projektu przewidziany jest następujący zakres prac:

 

 1. Termomodernizacja budynku Warsztat Terapii Zajęciowe obejmuje m.in.:

 • wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z armaturą w całości na nową,

 • montaż zasobnika cwu i kotła na pellet,

 • nowy komin,

 • opaska wokół budynku,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych w tym fundamentowych, stropodachu,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • remont schodów zewnętrznych i daszków nad wejściem,

 • w kotłowni: tynki wewnętrzne, malowanie, licowanie ścian płytkami;

 

 1. Termomodernizacja budynku Zespół Szkół Publicznych obejmuje m.in.:

 • wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z armaturą w całości na nową,

 • montaż gruntowej pompy ciepła wraz z armaturą,

 • wymiana stolarki okiennej,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych w starej części szkoły,

 • opaska wokół budynku,

 • tynki wewnętrzne,

 • malowanie,

 • licowanie ścian płytkami,

 • ogrodzenie,

 • remont pomieszczenia wymiennikowni;

 

 1. Termomodernizacja budynku Dom Kultury obejmuje m.in.

 • wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą w całości na nową,

 • montaż zasobnika cwu, instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą,

 • montaż kotła na pellet oraz powietrznej pompy ciepła,

 • przystosowanie pomieszczeń na kotłownie w tym. tynki wewnętrzne, malowanie, licowanie ścian płytkami, płytki podłogowe, komin.

 • docieplenie stropu

 

 1. Termomodernizacja budynku Remiza Rozięcin obejmuje m.in.:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu wewnętrznego,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • montaż zasobnika cwu,

 • wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,

 • montaż kotła na pellet,

 • remont schodów,

 • przystosowanie pomieszczeń na kotłownie w tym. ścianki działowe, tynki wewnętrzne, malowanie, licowanie ścian płytkami, płytki podłogowe, komin;

 • opaska wokół budynku;

 

 1. Termomodernizacja budynku Remiza Nowy Majdan obejmuje m.in.

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu wewnętrznego,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • opaska wokół budynku z kostki,

 • remont schodów zewnętrznych,

 • przystosowanie pomieszczeń na kotłownie w tym. ścianki działowe, tynki wewnętrzne, malowanie, licowanie ścian płytkami, płytki podłogowe, komin.

 • montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz kotła na pellet wraz z armaturą;

 • Okres realizacji projektu od 2017-10-02 do 2019-11-29
  Planowane wskaźniki rezultatu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 251,48 [tony równoważnika CO2/rok].
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 256,48 [MWht/rok];
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) – 0,36 [MW];

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,36 [MWt];
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) | – 850 933, 33 [kWh/rok];
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej –  2071,35 [GJ/rok];

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) – 360,00  [kW].

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 360,00 [kWt].


Planowane wskaźniki produktu:
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 5 [szt.].
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 5 [szt.];
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  – 4231.17 [m2];

Wartość całkowita projektu     3 088 005,91 PLN
Wartość dofinansowania     1 961 828,17 PLN