Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

19 sierpnia 2020

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
od 1 września 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice zawiadamia, że Rada Gminy Wojsławice Uchwałą Nr XX/116/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz Uchwałą Nr XX/117/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie   zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 września 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
  od 1 do 7 osób,
 • 1,00 zł miesięcznie od ósmej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość
 • 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać
  z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację. Deklaracje będą przyjmowane od 25 sierpnia 2020 r.
  ).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz 3,00 zł od ósmej i każdej następnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

 1. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 2. Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów
  w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
 3. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Wojsławice bądź u sołtysa, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
 4. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc wrzesień i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 września 2020 roku.
 5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30