Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok”

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok”

10 października 2013

 

      Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego  na 2014 rok”

 

      Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536 / Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojsławice, do konsultacji projektu programu

„ Program współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014”

        Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania działalności pożytku publicznego.

        Projekt Programu umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wojsławice  www.wojslawice.eurzad.euoraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice.

        Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 27 września 2013 r. do dnia 21 października 2013 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub pocztą e mailową: [email protected] wojslawice.eurzad.eu lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

                                                                                   Wójt

                                                                           Jacek Semeniuk

 

 

„Projekt”

                                          Uchwała Nr XXXI /      /2013                 

Rady Gminy Wojsławice

z dnia     listopada 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi  do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.  594, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

         Uchwala się roczny program współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

         Wydatki na realizację programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte z budżetu Gminy Wojsławice na 2014 r.

 

§ 3

 

         Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

 

          Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wojsławice.

 

§ 5

 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

        Przewodnicząca

              Rady Gminy

 

                                                                                Ewa Kozłowska

 

                         

 

                                                                       

                                                                       Załącznik do Uchwały Nr  XXXI/       /2013

                                                                        Rady Gminy Wojsławice

                                                                z dnia      listopada  2013 r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOJSŁAWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI
DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2014

 

                                                                 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.         Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a.          programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Wojsławice
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b.         ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.), 

c.          organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

 

2.         Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy Wojsławice wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. Cel ten jest realizowany
w szczególności poprzez:

­             określenie priorytetowych zadań publicznych,

­             zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

­             wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

­             zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie
ich standardu,

­             obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,

­             zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających   wykonywanie w/w zadań.

 

3.         Program określa zasady, formy, zakres współpracy organów samorządowych Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety realizowanych zadań publicznych, których skuteczność realizacji zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy.

 

                                                               Rozdział II

Zasady współpracy

 

1.        Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Wojsławice lub na rzecz jej mieszkańców.

2.     Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności,                  

 

     

      uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania   

      regulują przepisy prawa.

 

3.  Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po      

     przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

 4.  Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie odbywa się

     zgodnie z procedurami określonymi w ustawie prawo zamówień publicznych.

 

 5. O kolejności i rozmiarze realizowanych zadań decydują priorytety przyjęte w rozdziale IV    

     Programu.

 

                                                                 Rozdział III

Formy współpracy

 

1.         Gmina może wspierać organizacje pozarządowe poprzez:

– wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań o charakterze

          publicznym po przeprowadzeniu jawnego konkursu ofert,

        – pomoc w działalności merytorycznej,

        – tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożonych           

          z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy Wojsławice.

 

2. Wójt Gminy Wojsławice może zapewnić organizacjom pozarządowym pomoc
       w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w nawiązaniu potrzebnych kontaktów oraz       

       inną pomoc, poprzez aktywizowanie  i promowanie działań organizacji pozarządowych

       oraz wszelkich innych działań społecznych służących realizacji projektów   

       poprawiających jakość życia mieszkańców. Ważną rolę odegrać powinna współpraca   

       jednostek pomocniczych gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

3.         Wójt Gminy Wojsławice może udzielić pomocy organizacjom pozarządowym
w nawiązaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w gminach partnerskich i współpracujących z Gminą Wojsławice.

 

4.         Wójt Gminy Wojsławice zaprasza partnerów z sektora pozarządowego do udziału
w organizowanych przez siebie konferencjach i seminariach, w celu wzajemnej informacji o kierunkach swej działalności. Przewidywany jest także udział przedstawicieli władz gminy w spotkaniach przygotowywanych przez organizacje pozarządowe.

 

Rozdział IV

Lista zadań publicznych które mogą być zlecane do realizacji przez organizacje pożytku publicznego

1. Lista zadań:

 

1/ Oświata i wychowanie

 

   – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;

           – prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci                                    

             i  młodzieży;  

         

            – działania profilaktyczno-terapeutyczne wobec młodzieży niedostosowanej

              społecznie;

           -wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponad programowej, organizacja

             imprez, konkursów z różnych dziedzin wiedzy,

           – organizowanie i realizowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub  

             innych formach wychowania przedszkolnego.

          

 

2/ Upowszechnianie kultury

 

          – prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu  

            artystycznego w kraju i zagranicą;

          – promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych;

          – realizacja wydawnictw promujących kulturę i historię gminy oraz regionu;

          – organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Wojsławice;

          – ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

3/ Ochrona zdrowia

        

         – rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych

            indywidualnych i grupowych;

         – podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji;

            zdrowia, w tym organizacja szkoleń i badań profilaktycznych;

         – organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych;

         – propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;

         – wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną

           diagnostykę oraz promowanie zdrowego stylu życia;

 

4/ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

        – zwiększenie skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od

           używek;

       – udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy               

         psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

       – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                    

         w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych

         zajęć;

       – wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej

         rozwiązywaniu problemów uzależnień od używek.

 

 5/ Kultura fizyczna i sport

 

     – szkolenie i udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez

       polskie i okręgowe związki sportowe;

      – organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;

      – wymiana młodzieżowych grup sportowych w ramach współpracy gmin partnerskich;

                             – współzawodnictwo sportowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej  i rozgrywek międzyszkolnych.

 

6/ Turystyka i wypoczynek

 

      – organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych;

      – upowszechnianie turystyki poprzez wydawnictwa turystyczne;

       – promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Wojsławice w kraju                      

         i zagranicą.

 

2. Lista zadań, wymienionych w pkt 1 informuje partnerów Programu
   o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2014, jednak nie stanowi

   jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność,

   wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod

   działania oraz posiadane zasoby.

3. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania

    publicznego, również takiego, które jest już realizowane w inny sposób, w tym poprzez

   organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się

   odpowiednio przepisy ustawy.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

1.      Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

2.      Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Gminy Wojsławice na rok 2014.

3.      Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez samorząd Gminy Wojsławice.

4.      Wykonywanie programu koordynuje Wójt Gminy Wojsławice, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy Referatów  i samodzielne stanowiska pracy    

w Urzędzie Gminy Wojsławice zajmujące się danym zakresem zadań publicznych.

5.      Szczegółowy tryb i zasady dotyczące powierzania i wspierania zadań z zakresu działalności pożytku publicznego określa ustawa o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie oraz ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regulujących organizację

      realizację poszczególnych zadań publicznych mogących być przedmiotem powierzenia

      przez gminę.

6.      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić nie wcześniej niż po uchwaleniu przez Radę Gminy Wojsławice uchwały budżetowej na 2014 rok.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30