Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice – PROW 2014-2020

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice – PROW 2014-2020

21 lipca 2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice

Operacja pn.: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice” mająca na celu likwidację dysproporcji w dostępie do dobrej jakości wody pitnej poprzez budowę wodociągu o długości 3,7 km, poprawę funkcjonowania gospodarki kanalizacyjnej dzięki modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód na terenie gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup taboru asenizacyjnego.

Inwestycja obejmuje budowę wodociągu wraz z 20 przyłączami w miejscowościach Putnowice Wielkie oraz Wojsławice przy ul. Grabowieckiej I i II, budowę 47 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację i wyposażenie w tabor asenizacyjny istniejącej oczyszczalni ścieków. Ww. operacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej wsi, wpłynie na podwyższenie standardu życia mieszkańców oraz do poprawy jakości i produkcji rolnej, co przełoży się bezpośrednio na rozwój lokalny, wpisując się  w cele PROW na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30