Nie masz internetu, masz szanse uzyskac dostęp za darmo!!! Sprawdź!!!

Nie masz internetu, masz szanse uzyskac dostęp za darmo!!! Sprawdź!!!

28 stycznia 2013

 W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków do działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańcy gminy Wojsławice mogą zgłaszać chęć przystąpienia do projektu wpisując się na  listy roznoszone przez sołtysów lub w Urzędzie Gminy Wojsławice, pokój nr 10 w terminie do 31 stycznia 2013 r.

Celem projektu w ramach działania 8.3 jest pomoc osobom, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osobom o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osobom niepełnosprawnym. Takie osoby mogą otrzymać dofinansowanie na korzystanie z Internetu. Projekt obejmie również szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz zakup sprzętu i oprogramowania.

Grupy docelowe kwalifikujące się do dofinansowania w ramach działania 8.3:

•       gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia wramach systemu pomocy społecznej (456,00 zł na osobę lub 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej),

•       gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia wramach systemu świadczeń rodzinnych (539,00 zł na osobę lub 623,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne),

•       dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej douzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołąoraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

•       osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lubz orzeczeniem równoważnym,

•       rodziny zastępcze,

•       osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeńemerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS(obecnie jest to kwota 799,18 zł)

•       dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętnymiesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału wprojekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochódrozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS wBiuletynie Statystycznym” (obecnie 1251,36 zł).

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30