Ogłoszenie – porządkowanie posesji

Ogłoszenie – porządkowanie posesji

7 kwietnia 2014

O g ł o s z e n i e


W trosce o porządek, czystość i estetyczny wygląd naszej gminy Wójt Gminy Wojsławice zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o przystąpienie do pozimowego porządkowania posesji i nieruchomości.

Obowiązki właścicieli nieruchomości (także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomością) określa ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwalony na jej podstawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojsławice (Uchwała Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 20 grudnia 2012 r.).

Powyższe akty prawne zobowiązują właścicieli nieruchomości do utrzymywania zarządzanych terenów w czystości i porządku oraz usuwanie i gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiedni sposób.

Nie wykonanie obowiązków wynikających z ustawy i określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny.
 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30