Ogłoszenie Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

14 sierpnia 2012

                                             Wojsławice, 20.08.2012 r.

Wójt Gminy  Wojsławice

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy  Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany miejscowego planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy  Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 sierpnia 2012 r. do17 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice, ul. Rynek 20 B, 22-120 Wojsławice,pokój nr 10 w godzinach od 10.00  do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu, odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Wojsławice
ul. Rynek 20 B, 22-120 Wojsławice,  w sali konferencyjnej (budynek synagogi) o godz. 9.30.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą  wnosić uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2012 r.  na  piśmie do Wójta Gminy  Wojsławice w Urzędzie Gminy  Wojsławice, ul. Rynek 20 B, 22-120 Wojsławice lub pocztą na adres Urząd Gminy  Wojsławice, ul. Rynek 20 B, 22-120 Wojsławice- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi mogą być składane:

1.      na piśmie w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy  Wojsławice ul. Rynek 20 B, 22-120 Wojsławice;

2.      ustnie do protokołu w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy  Wojsławice ul. Rynek 20 B, 22-120 Wojsławice;

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli jest to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy  Wojsławice

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJSŁAWICE W ZAKRESIE LOKALIZACJI ROPOCIĄGU ORAZ JEGO STREFY BEZPIECZEŃSTWA

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego
strefy bezpieczeństwa

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30