Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Wojsławice

21 lipca 2017

GMINA WOJSŁAWICE PRZYSTĄPIŁA DO OPRACOWANIA

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WOJSŁAWICE NA LATA 2017-2023

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wojsławice będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju (tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2016 r.) i realizowany w ramach projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji szansą na rozwój gospodarczy, społeczny, środowiskowy i poprawę ładu przestrzennego Gminy Wojsławice„, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Wojsławice wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto Program umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, zwiększenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk:

  • społecznych(ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciążka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietność, przemoc w rodzinie, alkoholizm, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
  • gospodarczych(niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
  • środowiskowych(przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
  • przestrzenno-funkcjonalnych (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),
  • technicznych (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska), przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Wojsławice umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego na spotkania konsultacyjne, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę Gminy Wojsławice w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań konsultacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania
w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 11.08.2017 r.

Link do ankiety w formacie .docx oraz .pdf.

 

Wójt Gminy Wojsławice
(-)
Henryk Gołębiowski

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30