Sprzedaż koparko-ładowarki, Ostrówek

Sprzedaż koparko-ładowarki, Ostrówek

1 grudnia 2011

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

Ciągnika rolniczego K 162 (koparko-ładowarka, Ostrówek)


1.     Nazwa sprzedającego: Gmina Wojsławice

2.     Termin sprzedaży: Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2011 roku o godzinie 900.

3.     Miejsce przetargu:  Urząd Gminy Wojsławice ul. Rynek 20B (sala narad).

4.     Ciągnik można oglądać w dniach: od 01.12.2011 roku do 15.12.2011 roku.

5.     Przedmiot sprzedaży: Ciągnik rolniczy K-162 (koparko- ładowarka Ostrówek), rok produkcji 1983, nr podwozia 496448.


6.     Cena wywoławcza: Ciągnik K-162- 9 162 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa zł), minimalne postąpienie 100.00 zł

7.     Wadium w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc zł) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Wojsławice lub na konto 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 BS Wojsławice do dnia 15 grudnia 2011 roku do godziny 900.

8.     Zasady przetargu:


– warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym   mowa w pkt. 7,

– wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,  pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania,

– wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy,

– po otwarciu przetargu, prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości:


przedmiot przetargu, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia oraz nazwy lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu ,

– stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia przetargu,

– przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,


– po ustaniu postąpień,  prowadzący przetarg po trzecim zgłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi , który zaoferował najwyższą cenę,

– z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,

– nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia  20 grudnia 2011 roku do godziny 1500.

– wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.


Wojsławice dnia 30 listopada 2011 r.

                    

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30