Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

13 lipca 2020

W dniu 9 lipca br. podczas XIX sesji Rady Gminy Wojsławice Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski uzyskał jednogłośnie wotum zaufania, rada udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz raportem o stanie gminy za 2019 r.– przyjęła jednogłośnie uchwały: o udzieleniu absolutorium i o wotum zaufania za 2019 rok Wójtowi Gminy Wojsławice – Henrykowi Gołębiowskiemu.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30