XV sesja Rady Gminy

XV sesja Rady Gminy

1 czerwca 2016

24 maja 2016 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Wojsławice. Najważniejszymi punktami obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojsławice z wykonania budżetu za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Ponadto zostały podjęte uchwały w sprawach:

  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020,
  • przyjęcia Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Gmina Huszcza,
  • „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojsławice”,
  • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojsławice na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030”,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Na sesji obecni byli:

  • Pani Jolanta Krop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, która przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wojsławice według stanu na dzień 30.04.2016 r. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku
  • Pan Sławomir Buczek – Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w gminie
  • Pan Jakub Wlaź – lekarz i Pani Ewa Panda-Banaś – stomatolog, którzy złożyli informacje ze swojej działalności za 2015 r.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30