Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych

13 czerwca 2024

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
i osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
w dniach 17 czerwca – 31 lipca 2024 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) Wójt Gminy Wojsławice zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wojsławice oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy Państwa o współpracę i dobrowolne udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli w Urzędzie Gminy Wojsławice, pokój nr 16 w dniach 17 czerwca – 5 lipca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu.
Po tym terminie do właścicieli nieruchomości, którzy nie okazali
umów ani dowodów uiszczania opłat zostaną wysłane zawiadomienia o kontroli wzywające do przedłożenia powyższych dokumentów w Urzędzie Gminy Wojsławice lub – w razie potrzeby – zostanie przeprowadzona kontrola na terenie właściciela nieruchomości. Kontrola nie dotyczy właścicieli nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji ściekowej!

Właściciele nieruchomości którzy nie spełniają obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinni to niezwłocznie uczynić. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wojsławice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od omówionych wyżej obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny, na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30