Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadan publicznych na terenie gminy Wojsławice w dzidzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadan publicznych na terenie gminy Wojsławice w dzidzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

9 kwietnia 2014

Wójt Gminy Wojsławice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY WOJSŁAWICE
W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ l SPORTU WŚRÓD
DZIECI, MŁODZIEŻY l MIESZKAŃCÓW GMINY W ROKU 2014

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 234 póz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/93/2012
Rady Gminy Wojsławice z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014, Wójt Gminy Wojsławice ogłasza:
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY WOJSŁAWICE
W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ l SPORTU WŚRÓD
DZIECI, MŁODZIEŻY l MIESZKAŃCÓW GMINY W ROKU 2014
I Rodzaj zadania
1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych
Gminy Wojsławice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieży i mieszkańców Gminy określonych w „Programie współpracy Gminy Wojsławice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok”.
2. Zadania, zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez:
a/ szkolenie i udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe ,
b/ organizację szkoleń w dziedzinie sportów zapaśniczych, tenisa stołowego, piłki nożnej
i siatkowej, ze szczególnym naciskiem na szkolenie dzieci i młodzieży,
c/ organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
d/ utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy.
3. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.
II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Wojsławice na rok 2014, na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przeznacza się kwotę: 28.200 zł.
2. Podana w ust. 1 wysokość środków może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie
można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego
konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 234 póz. 1536 z późn. zm.)
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o woiontariacie – prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Wojsławice.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie czytelnie wypełnionej oferty zgodnej ze
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Oferta, o której mowa w pkt. 2 winna być rozszerzona o następujące załączniki:
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego,
kiedy został wydany)
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów)
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze
wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania podmiotu z datą podpisania, na każdej stronie dokumentu).
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we
wnioskowanej wysokości.
6. W przypadku przyznania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca
zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
Wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.
7. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu
zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych
kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt zadania, wysokość dotacji
pozostaje bez zmian.
8. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na:
a) Zakup materiałów związanych z realizacją zadania:
– zakup niezbędnego sprzętu sportowego w tym strojów i obuwia sportowego,
– materiałów do remontu sprzętu i obiektu,
– materiałów niezbędnych do przygotowania obiektu na imprezy sportowe,
– środków medycznych i materiałów opatrunkowych,
– środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości na obiektach sportowych,
– zakup napojów – wody mineralnej dla zawodników
b) Opłaty związane z realizacją zadania:
– opłata rejestracji i uprawnień zawodników do gry,
– opłata związana z uzyskaniem licencji,
– opłata weryfikacji boiska,
– koszty obsługi sędziowskiej i medycznej,
– ubezpieczenie obiektu, sprzętu i zawodników,
– koszty instruktora dla dzieci i młodzieży,
– wyżywienie i zakwaterowanie dla biorących udział w turniejach zapaśniczych – dot. osób nie
pobierających wynagrodzenia.
c) Usługi remontowe sprzętu i obiektów sportowych będących w użyczeniu podmiotu
składającego ofertę.
d) Zakup mediów związanych z realizacją zadania:
– gaz, woda, energia, opał
e) Usługi związane z realizacją zadania:
– koszty transportu sprzętu, osób na zawody i imprezy sportowe (najtańszym środkiem
lokomocji)
– usługi wydawnicze, poligraficzne dotyczące organizacji imprez w tym koszty związane
z prowadzeniem serwisów internetowych,
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej
pomiędzy Gminą Wojsławice a podmiotem składającym ofertę.
10. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a) Posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
b) Aktualna karta wzorów podpisów w banku zgodnie ze statutem i wypisem z rejestracji
podmiotu ubiegającego się o dotację (przed podpisaniem umowy należy przedłożyć ksero karty
wzoru podpisów).
11. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 234 póz. 1536 z późn. zm.) Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity w Dz. U, z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 z późn. zm. ), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
12. Wykorzystanie dotacji podlega kontroli i ocenie realizacji zadania. Podmiot dotowany, po
zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, póz. 25 ). Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań
z wykonania zadania zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.
IV Termin i warunki realizacji zadania
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się w okresie od dnia
podpisania umowy do 27 grudnia 2014 roku.
2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wojsławice.
3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
V Termin i miejsce składania ofert.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Wojsławice, ul. Rynek 25, 22-120 Wojsławice w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 21 kwietnia 2014 roku do godz. 15 °°, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na
realizację zadania publicznego” wraz z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.
Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
VI Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Gminy.
2. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 23 kwietnia 2014 r.
w Urzędzie Gminy Wojsławice ul. Rynek 25
3. Rozpatrzenie ofert oraz podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji nastąpi w terminie
nieprzekraczającym 14 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4. Postępowanie konkursowe będzie przebiegać w dwóch etapach.
5. W l etapie Komisja dokona oceny ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Sprawdzi, czy oferta została złożona na formularzu zgodnym ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., czy została
złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy została podpisana
przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy oferta zawiera wszystkie wymagane
załączniki wymienione w ogłoszeniu o konkursie.
6. Ofert niezgodnych ze wzorem, niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych lub złożonych po
terminie nie rozpatruje się.
7. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną dopuszczone do II etapu oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (posiadane zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe,
doświadczenie w realizacji zadań),
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania (zasadność przedstawionych w ofercie kosztów realizacji zadania,
adekwatność przewidzianych kosztów do założonych działań i efektów);
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne
(zasięg, ranga imprezy, cykliczność, liczba uczestników zadania – szczególnie dzieci
i młodzieży)
4) planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art, 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotychczasowa współpraca z lokalnym
samorządem, rzetelność terminowość rozliczeń z dotacji za rok ubiegły.
6. Komisja może żądać od oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących
złożonej oferty.
7. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Członkowie Komisji.
8. Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na realizację zadań
publicznych zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert.
9. Z chwilą podpisania protokołu Komisja ulega rozwiązaniu.
10. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.
11. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
12. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, a część zadań przewidzianych przez oferenta ograniczona.
13. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w terminie do 25 kwietnia 2014 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wojslawice.pl.. na stronie internetowej Gminy
[email protected], oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojsławicach.
14.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części,
przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu
rozstrzygnięcia konkursu.
VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Wojsławice w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji .Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju wyniosła:
1) w roku 2012 – 50000zł.
2) w roku 2013- 50000zł.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Wojsławice
Inspektor K.Kniaziuk tel. 82/5669 102 wen. 128


Treść ogłoszenia

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30