Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

14 czerwca 2012

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust.1, 38, 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 ze zm.). oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),

Wójt Gminy Wojsławice

ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wojsławice położonych na terenie  Gminy Wojsławice

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  ha

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

517/2

1.6730

37796

 Putnowice Wielkie

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły, tereny usług publicznych i tereny upraw rolnych

42 715.00

4 300.00

500.00

1.2

519

0.2900

37796

Putnowice Wielkie

Tereny upraw rolnych

2 075.00

210.00

50.00

1.3

372

0.1400

36151

Majdan Wojsławicki

Tereny zabudowy zagrodowej
 i tereny upraw rolnych

3 774.00

380.00

50.00

1.4

2049/15

0.1246

36 933

 Wojsławice

Ul. Uchańska 114

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej apteki o funkcji usługowo mieszkalnej

394 265,00

39 500,00

4 000,00

1.5

238

1.2500

36151

Majdan Wojsławicki

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły o funkcji oświatowo – mieszkaniowej

247 986,00

24 800,00

2 500,00

1.6

657

2.3700

37796

Ostrów

Tereny upraw rolnych i leśnych

36 889,00

3690,00

400,00

1.7

533

0.1000

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

7 681.00

770.00

100.00

1.8

535

0.1400

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

10 665.00

1 070.00

200.00

1.9

584

0.6500

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

15 189.00

1 520.00

200.00

 1.10.

252/1

1.61

ZAIK/

00058981/5

Turowiec

Tereny zabudowy zagrodowej
 i tereny upraw rolnych

20 162.00

2020.00

250.00

 

oraz lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na działce nr 1930/33 o pow. 0.33 ha położonej w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 18, stan prawny nieruchomości uregulowany jest w KW 38 488 w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie.

 

Lp.

Nr Lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Udział
w działce

Wartość lokalu w zł

Wartość współwłasności  w gruncie przynależnym
w zł

Koszty wyceny

Ogólna wartość lokalu w zł

Wadium w gotówce w zł


Minimalne postąpienie

w  zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1

3

16.00

189/8493

22 000.00

1 620.00

250.00

23 870.00

2 500.00

250.00

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne.

 

W/w nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży na podstawie uchwał
Rady Gminy Wojsławice.

 

Przetargi odbędą się dnia 20 lipca 2012 roku od godziny 900 
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice (sala narad).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą, wadium w gotówce
w kasie Urzędu Gminy Wojsławice lub na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach  Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabeli – odpowiednio dla poszczególnej nieruchomości w terminie do dnia
16 lipca 2012 roku.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy
poz. 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli odpowiednio
do poszczególnej nieruchomości.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Koszty czynności notarialnej , wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice tel. 82 5669102 /pokój nr 6/.

 

Wojsławice, dnia  14 czerwca  2012 roku .

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                              Jacek Semeniuk

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30