Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

31 stycznia 2013

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1, 38, 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 ze zm.),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wojsławice nr 4 z dnia 30 stycznia 2013 roku o obniżeniu wartości nieruchomości.

Wójt Gminy Wojsławice

Ogłasza:

 

I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność gminy Wojsławice.

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  m2

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

2147/2

88

ZAIK /00029105/8

 Wojsławice

/ul. Rynek/

Tereny zabudowy mieszkaniowej, z możliwością usług nieuciążliwych 

27 431.00

2 800.00

300.00

 

W/w nieruchomość  zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym i obciążona jest służebnością nieodpłatnego prawa przejścia przez działkę 2147/2 do działek nr 2146/2, 2147/1 położonych w Wojsławicach.

 

II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Wojsławice położonej na terenie  Gminy Wojsławice.

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  ha

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1

1350

0.58

ZAIK /00032467/8

Wojsławice

/ul. Rynek/

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i tereny upraw rolnych.

75 253.00

7 550.00

800.00

 

Pierwszy przetarg z wynikiem negatywnym odbył się w dniu 18 stycznia  2013 roku.

 

III. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wojsławice położonych na terenie Gminy Wojsławice, po zastosowanej
20 % obniżki wartości nieruchomości.

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  ha

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1

517/2

1.6730

37796

 Putnowice Wielkie


Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły, tereny usług publicznych i tereny upraw rolnych

34 172.00

3500.00

400.00

3.2

519

0.2900

37796

Putnowice Wielkie

Tereny upraw rolnych

1660.00

200.00

50.00

3.3

372

0.1400

36151

Majdan Wojsławicki

Tereny zabudowy zagrodowej
 i tereny upraw rolnych

3 019.20

310.00

50.00

3.4

2049/15

0.1246

36 933

 Wojsławice

ul. Uchańska 114


Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej apteki o funkcji usługowo mieszkalnej

315 412.00

31 600.00

3 200.00

3.5

238

1.2500

36151

Majdan Wojsławicki

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły o funkcji oświatowo – mieszkaniowej

198 388.80

20 000.00

2 000.00

3.6

657

2.3700

37796

Ostrów

Tereny upraw rolnych i leśnych

29 511.20

3 000.00

300.00

3.7

533

0.1000

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

6 144.80

650.00

100.00

3.8

535

0.1400

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

8 532.00

860.00

100.00

3.9

584

0.6500

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

12 151.20

1220.00

150.00

 3.10

252/1

1.6100

ZAIK/

00058981/5

Turowiec

Tereny zabudowy zagrodowej
 i tereny upraw rolnych

16129.60

1620.00

200.00

Pierwszy przetarg z wynikiem negatywnym odbył się w dniu 20 lipca 2012 r.

Drugi przetarg z wynikiem negatywnym odbył się w dniu 18 stycznia 2013 r.

W/w nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży na podstawie uchwał
Rady Gminy Wojsławice.

 

Przetargi odbędą się dnia 8 marca 2013 roku od godziny 900 
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice (sala narad).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą, wadium w gotówce
w kasie Urzędu Gminy Wojsławice lub na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach  Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabelach – odpowiednio dla poszczególnej nieruchomości w terminie do dnia
4 marca  2013 roku .   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nieruchomości są wolne od długów, obciążeń
i zobowiązań.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli odpowiednio
do poszczególnej nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej .

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy poz. 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

 

Koszty czynności notarialnej , wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice tel. 82 5669102 /pokój nr 6/.

 

Wojsławice, dnia  31 stycznia 2013 roku.

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                      Jacek Semeniuk

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30