Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

3 sierpnia 2015

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art.  40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  m2

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w zł

Wadium

w pieniądzu

w zł

Minimalne postąpienie

w zł

 1.

5255/1

421

ZA1K/

00029105/9

Wojsławice

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
 z usługami

51 012,00

5 200,00

1000,00

2.

1883

500

ZA1K/

00039794/8

Wojsławice

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
 z usługami administracyjnymi

261 643,00

27 000,00

3000,00

 

Nieruchomość oznaczona nr 5255/1 niezabudowana bezpośrednio przylega do drogi wojewódzkiej nr 846.

Nieruchomość oznaczona nr 1883 zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 134.50 m2 wybudowanym w 1990 roku usytuowanym w centrum Wojsławic i przylega bezpośrednio do drogi gminnej utwardzonej.

 

Przetargi odbędą się dnia 4 września 2015 roku od godziny 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice (sala narad).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą, wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabeli odpowiednio dla poszczególnej nieruchomości z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2015 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nieruchomości są wolne od długów, obciążeń i zobowiązań.

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy poz. 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli odpowiednio do poszczególnej nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice tel. 82 5669294 /pokój nr 16/.

 

Wojsławice, dnia  27 lipca  2015 roku.

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                 mgr Henryk Gołębiowski

Plik źródłowy

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30