Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

15 września 2017

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art.  40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości  (Dz. U z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.).oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Lp.

Numer ewidencyjny nierucho-
mości

Powierz-
chnia nierucho-
mości 
w  ha

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium
w
gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

152

0.50

ZAIK /00037796/8

Putnowice Wielkie

Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi oświaty
 z możliwością usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego

61 700,00

6 170,00

620,00

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem drewnianym parterowym po byłej szkole podstawowej we wsi Putnowice Wielkie, bezpośrednio przyległa do drogi powiatowej -utwardzonej .

Przetarg odbędzie się dnia 17 października 2017 roku od godziny 900 
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice (sala narad).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą, wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabeli  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 października  2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń i zobowiązań.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.                       

Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice tel. 82 5669102 /pokój nr 16/.

                                                                                                                           Wójt Gminy

Wojsławice, dnia  12 września  2017 rok                                                   mgr Henryk Gołębiowski

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30