Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

15 marca 2012

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust.1, 38, 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 ze zm.). oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108),

Wójt Gminy Wojsławice

ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wojsławice położonych na terenie  Gminy Wojsławice

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  ha

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

517/2

1.6730

37796

 Putnowice Wielkie

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły, tereny usług publicznych i tereny upraw rolnych

42 715.00

4 300.00

500.00

1.2

519

0.2900

37796

Putnowice Wielkie

Tereny upraw rolnych

2 075.00

210.00

50.00

1.3

372

0.1400

36151

Majdan Wojsławicki

Tereny zabudowy zagrodowej
 i tereny upraw rolnych

3 774.00

380.00

50.00

1.4

2049/15

0.1246

36 933

 Wojsławice

Ul. Uchańska 114

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej apteki o funkcji usługowo mieszkalnej

394 265,00

39 500,00

4 000,00

1.5

238

1.2500

36151

Majdan Wojsławicki

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły o funkcji oświatowo – mieszkaniowej

247 986,00

24 800,00

2 500,00

1.6

657

2.3700

37796

Ostrów

Tereny upraw rolnych i leśnych

36 889,00

3690,00

400,00

1.7

533

0.1000

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

7 681.00

770.00

100.00

1.8

535

0.1400

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

10 665.00

1 070.00

200.00

1.9

584

0.6500

35455

Majdan Ostrowski

Tereny zabudowy zagrodowej
i rekreacyjnej

15 189.00

1 520.00

200.00

1.10

169/1

0.04

ZAIK/

00035456/9

 Ostrów

Tereny zabudowy zagrodowej

2 712.00

2 72.00

50.00

1.11

589/2

0.30

ZAIK/

00036151/8

Wojsławice

Tereny upraw rolnych

3 610.00

361.00

50.00

 1.12.

252/1

1.61

ZAIK/

00058981/5

Turowiec

Tereny zabudowy zagrodowej
 i tereny upraw rolnych

20 162.00

2020.00

250.00

 

oraz lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na działce nr 1930/33 o pow. 0.33 ha położonej
w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 18.

 

Lp

Nr Lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Udział
w działce

Wartość lokalu w zł

Wartość współwłasności  w gruncie przynależnym
w zł

Koszty wyceny

Ogólna wartość lokalu w zł

Wadium w gotówce w zł


Minimalne postąpienie

w  zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1

3

16.00

189/8493

22 000.00

1 620.00

250.00

23 870.00

2 500.00

250.00

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne.

 

W/w nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży na podstawie uchwał
Rady Gminy Wojsławice.

 

Przetargi odbędą się dnia 19 kwietnia 2012 roku od godziny 900 
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice ( sala narad ).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą, wadium w gotówce
w kasie Urzędu Gminy Wojsławice lub na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach  Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabeli – odpowiednio dla poszczególnej nieruchomości w terminie do dnia
13 kwietnia 2012 roku,   wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy
poz. 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli odpowiednio
do poszczególnej nieruchomości.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice tel. 82 5669102 /pokój nr 6/.

 

Wojsławice, dnia  13 marca  2012 roku.

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                               Jacek Semeniuk

 

Ogłoszenie o przetargu

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30