Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wojsławicach i Majdanie Ostrowskim

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wojsławicach i Majdanie Ostrowskim

8 stycznia 2015

 O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust.1, 38, 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 ze zm.),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości        (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości  w  m2

Nr księgi

Położenie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

w (zł)

Wadium

w gotówce

w (zł)

Minimalne postąpienie

w (zł)

 1.

5255/1

421

ZAIK /00029105/9

Wojsławice

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
 z usługami .

51 012,00

5 200,00

1000,00

2.

1883

500

ZAIK /00039794/8

Wojsławice

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
 z usługami administracyjnymi

260 945,00

27 000,00

3000,00

3.

486/1

1 500

ZAIK /00035455/2

Majdan Ostrowski

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową
 i rekreacyjna oraz uprawy rolne.

3 524,00

360,00

50,00

4.

666

6 600

ZAIK /00015763/8

Majdan Ostrowski

Nieruchomość przeznaczona jest pod użytki rolne

6 921,00

700,00

70,00

 

Przetargi odbędą się dnia 16 stycznia 2015 roku od godziny 900 
w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice (sala narad).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą , wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wojsławice lub na konto Urzędu Gminy Wojsławice Bank Spółdzielczy w Wojsławicach
Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 w wysokości podanej w tabeli odpowiednio dla poszczególnej nieruchomości w terminie do dnia 12 stycznia   2015 roku.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nieruchomości są wolne od długów, obciążeń i zobowiązań.

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy poz. 1, 3 zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż podane w tabeli odpowiednio do poszczególnej nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Wojsławice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wojsławice tel. 82 5669102 /pokój nr 16/.

 

Wojsławice, dnia  4 grudnia  2014 roku.

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                               mgr Henryk Gołębiowski

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30