Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

18 kwietnia 2012

                                                                                                             Wojsławice dnia 17.04.2012 rok

RGN.6840/5/2012

W Y K A Z

 Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, uchwały Rady Gminy w Wojsławicach z dnia 13 marca 1999 roku nr VII/31/99 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, uchwały Rady Gminy w Wojsławicach z dnia 16 czerwca 1996 roku nr XXIX/83/96 w sprawie określenia zasad nabywania oraz stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali ich najemcom 

Wójt Gminy Wojsławice

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności przynależnej części gruntu, położonego w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 18.

L.p.

Nr lokalu

Pow. użytkowa w m2

Pow. Przyn. do lokalu w m2

Udział w działce

Wartość lokalu w zł

Wartość w gruncie przynależnym w zł

Koszty wyceny  w zł

Ogólna wartość lokalu  w zł

1.

18

57.70

12.20

699/8493

76 395,00

5 804,00

350,00

82 549,00

 

1.    W/w lokal położony jest w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 18 na działce oznaczonej nr 1930/33 o pow. 0,33 ha.

2.    W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne.

3.    Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w KW 38 488 w Sądzie Rejonowym
w Krasnymstawie.

4.    Wartość nieruchomości została wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

5.    W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

–        przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa a art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

–        jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

–        jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

6.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

7.    Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2012 roku do dnia 10.05.2012 roku .

8.    W terminie  do dnia  31 maja  osoby którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu winni złożyć wnioski do Urzędu Gminy Wojsławice o jej nabycie.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. rolnictwa i gospodarowania nieruchomościami Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 6.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30