Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

23 lipca 2012

Wojsławice, dnia 23 lipca  2012 r.

RGN.6840.17.2012

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

Wójt Gminy Wojsławice

ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Wojsławice, położonych na terenie, gminy Wojsławice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.

Położenie działki

Nr działki

Nr KW

Pow.

w ha

Opis  Nieruchomości

Wartość działki 

w zł

Koszty wyceny w zł

Ogólna wartość nieruchomości
w zł

1

Wojsławice

1350

ZAIK/ 00032467

0.58

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

 74 353.00

900.00

75 253.00

2

Huta

924

ZAIK/

00036151/8

0.15

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

  2 508.00

260.00

2 768.00


1.    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

   –  poz. 1 – tereny usług komunikacji , zabudowy jednorodzinnej i tereny upraw rolnych,

   –  poz. 2 –  tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych,

2.     Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy zagrodowej poz. 2 zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3.    W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

–       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu:

–       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

4.    Po upływie tego terminu na w/w nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg.

5.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

6.    Urząd Gminy Wojsławice informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2003, Nr 64 poz. 592 ).

7.    Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice
na okres 21 dni tj. od dnia 30.07.2012  roku do dnia 20.08.2012 roku.

8.    Miejsce ogłoszenia wykazu:

    – tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice,

    – tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

    – strona internetowa UG Wojsławice.

    – prasa lokalna.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i gospodarowania nieruchomościami Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 6 tel. (0-82) 566-91-02.


                                                                               Wójt Gminy

                                                                             Jacek Semeniuk


logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30