Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1 sierpnia 2014

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

Wójt Gminy Wojsławice

Ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Wojsławice, położonej na terenie, gminy Wojsławice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Położenie działki

Nr działki

Nr KW

Pow.

w m2

Opis  nieruchomości

Wartość działki 

w zł

Koszty wyceny w zł

Ogólna wartość nieruchomości
w zł

1.

Wojsławice

5255/1

ZAIK/ 00029105

421

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami  

  50 912,00

   100,00

51 012,00

2.

Wojsławice

5255/2

ZAIK/ 00029105

72

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami

8 502,00

100,00

8 602,00

3.

Wojsławice

5255/3

ZAIK/ 00029105

94

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami

11 100,00

100,00

11 200,00

4.

Wojsławice

1883

ZA1K/ 00039794

500

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa z usługami administracyjnymi 

260 945,00

698,00

261 643,00

5.

Majdan Ostrowski

486/1

ZA1K/ 00035455/2

1500

    Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i rekreacyjną, oraz uprawy rolne

3524,00

246,00

3770,00

6.

Majdan Ostrowski

666

ZA1K/

00015763

6600

Nieruchomość przeznaczona jest pod użytki rolne

6 921,00

246,00

7 167,00

 

 1. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w pkt. 1, 2, 3, 5
   w granicach zabudowy  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
  od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT
  w wysokości 23%.
 2. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo
  w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

–          przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu:

–          jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 1. Po upływie tego terminu na w/w nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg.
 2. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 3. Urząd Gminy Wojsławice informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku
  o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2003, Nr 64 poz. 592 ).
 4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice
  na okres 21 dni tj. od dnia 04.08.2014 roku do dnia 25.08.2014 roku.
 5. Miejsce ogłoszenia wykazu:

    – tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice,

    – tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

    – strona internetowa UG Wojsławice.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i gospodarowania nieruchomościami Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16 tel. (0-82) 566-91-02.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                                                        Jacek Semeniuk

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30