Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

3 sierpnia 2015

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 roku poz. 518 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Wojsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojsławice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Opis  Nieruchomości

 Nr ewiden. działki

Położenie działki, obręb:

Nr KW

Pow.

w ha

Przeznaczenie nieruchomości, termin
i sposób jej zagospodarowania:

Ogólna wartość nieruchomości
w zł

1.1

Nieruchomość nie zabudowana, 

kształt regularny, teren płaski, dojazd od drogi asfaltowej.

235/4

235/5

Turowiec

ZA1K/ 000035456/9

0,13

0,05

Teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową  

4 250,00

1.2

Nieruchomość rolno-leśna pokryta na całości drzewostanem leśnym,

dojazd z drogi polnej.

307

Turowiec

ZA1K/ 00036151/8

0,90

Teren przeznaczony pod uprawy leśne

8 100,00

1.3

Nieruchomość rolno leśna, pokryta na części drzewostanem leśnym.

657

Ostrów

ZA1K/ 00037796/8

2,37

Tereny przeznaczone pod uprawy leśne oraz zbiornik wodny.

22 650,00

1.4

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły. Kształt regularny, teren płaski. Dojazd z drogi asfaltowej.

341

Rozięcin

ZA1K/ 00036151/8

0,1814

Tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową

25 850,00

1.5

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły . Kształt regularny, teren płaski, dojazd od drogi asfaltowej.

152

Putnowice Wielkie

ZA1K/ 00037796/8

0,50

Teren przeznaczony pod usługi oświaty.

50 300,00

1.6

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona przy centrum Wojsławic.

Dojazd od drogi asfaltowej.

1350

Wojsławice

ZA1K/ 00032467/8

0,58

Teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną,

usługi komunikacji, użytki zielone.

51 100,00

1.7

Nieruchomość niezabudowana.

Teren lekko pochyły.

Dojazd od drogi asfaltowej.

372

Majdan Wojsławicki

ZA1K/ 00036151/8

0,14

Teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową i tereny upraw rolnych.

2 850,00

1.8

Nieruchomość  niezabudowana, teren lekko pagórkowaty,

dojazd od drogi polnej.

533

Majdan Ostrowski

ZA1K/ 00035455/2

0,10

Teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową z możliwością zabudowy letniskowej.

3 800,00

1.9

Nieruchomość niezabudowana,

teren lekko pagórkowaty,

dojazd od drogi polej.

535

Majdan Ostrowski

ZA1K/ 00035455/2

0,14

Teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową z możliwością zabudowy letniskowej.

5 300,00

1.10

Nieruchomość niezabudowana , 

dojazd od drogi asfaltowej.

486/1

Majdan Ostrowski

ZA1K/ 00035455/2

0,15

Teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową z możliwością zabudowy letniskowej, oraz uprawy rolne

2 900,00

1.11

Nieruchomość nie zabudowana.  Kształt regularny, teren płaski, dojazd od drogi asfaltowej.

666

Majdan Ostrowski

ZA1K/ 00015763/8

0,66

Teren przeznaczony pod użytki zielone

5 700,00

 

oraz lokalu mieszkalnego nr 13 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na działce oznaczonej nr 1930/33 o pow. 0,33 ha położonej w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 18.

 

Lp.

Nr lokalu

Pow. użytkowa lokalu 

w m2

Udział w działce

Wartość lokalu w zł

Wartość współwłasności
w gruncie przynależnym

w zł

Koszty wyceny

w zł

Ogólna wartość lokalu

w zł

2.1

13

32,50

390/8493

34 200,00

1 200,00

250,00

35 650,00

1.      Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości w granicach zabudowy zagrodowej poz. 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2.      W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

–          przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

–          jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3.      Po upływie tego terminu w przypadku braku złożenia wniosków na w/w nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg.

4.      Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

5.      Urząd Gminy Wojsławice informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003, Nr 64 poz. 592).

6.      Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice na okres 21 dni tj. od dnia 3.08.2015 roku do dnia 24.08.2015 roku.

7.      Miejsce ogłoszenia wykazu:

    – tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice,

    – tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

    – strona internetowa UG Wojsławice.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16 tel. (0-82) 566-92-94.

 

                                                                                                          WÓJT  GMINY

 

                                                                                                   mgr Henryk Gołębiowski

 

Plik źródłowy

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30